Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Promocja Zdrowia


SZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Działu Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych
i zdrowotnych, które finansowane są przez:
Urząd m.st. Warszawy,
Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.

Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic
Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn 
 
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII
szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2023-2025


Opis i cele programu
Prawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów - słuchu i wzroku oraz właściwie rozwinięta mowa stanowią podstawę procesu komunikacji współczesnego społeczeństwa. Zaburzenia w zakresie funkcjonowania wymienionych narządów zmysłów mogą być zasadniczą przeszkodą w rozwoju społecznym i komunikacyjnym dziecka. Postępujący niedosłuch wpływa negatywnie na funkcjonowanie oraz zachowanie dziecka w środowisku. Wśród dzieci w wieku szkolnym może być również jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju, stanowić zasadniczy problem w komunikacji rówieśniczej oraz przyczynić się do poważnych trudności w nauce.
Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u uczniów klas I i klas VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2020-2022. Zdobycie wiedzy w zakresie zalecanych działań ochronnych sprzyjających redukcji ryzyka narażenia na wady słuchu. Wzrost poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zalecanych działań wczesnego wykrywania wad rozwojowych, przyczyn zaburzeń nabytych słuchu oraz terapii zaburzeń słuchu a także roli profilaktyki wśród co najmniej rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli uczniów klas I i VIII  biorących udział w programie.
Program zdrowotny Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 – 19 lat

Opis i cele programu
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży oraz często towarzysząca nadwaga lub otyłość to dwa dominujące czynniki ryzyka o udowodnionym znaczeniu, które rokują w późniejszym rozwoju występowanie chorób układu krążenia.
Głównym celem programu jest edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego a także:
 • nauka zasad i ćwiczenie prawidłowej techniki pomiaru ciśnienia krwi
 • nauka prawidłowego wyliczania BMI
 • podniesienie u młodzieży poziomu podstawowej wiedzy na temat prawidłowych zachowań zdrowotnych oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego
Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego
typu 6,11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 pod nazwą "HPV 12"

Opis i cele programu
Zwiększenie liczby szczepionych dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia), zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy Spadek lub utrzymanie wskaźników zachorowalności na choroby, których głównym czynnikiem jest HPV (m.in. rak szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu). Szczepienie zalecane dla osób przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej.
Kryteria kwalifikacji
Wizyta związana z podaniem szczepionki rozpocznie się konsultacją lekarską w celu wykluczenia przeciwwskazań, po której dana osoba zostanie zakwalifikowana do szczepieniaProgram Promocji Zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Opis i cele programu
Program „Zdrowy Uczeń” ma za zadanie rozpowszechnianie działań z zakresu promocji zdrowia wśród uczniów.
Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Pożądane postawy i nawyki kształtowane są poprzez zdobywanie wiedzy o zdrowiu oraz umiejętności. Program kierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym, tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Osobami realizującymi program są głównie pielęgniarki szkolne, które przy realizacji poszczególnych tematów współpracują z zapraszanymi osobami np.: lekarzami, dietetykami, położnymi.
Celem głównym działań jest zapewnienie warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie zachowań
prozdrowotnych i poszanowania własnego zdrowia:
 • Wiedzy na temat higieny osobistej w tym jamy ustnej jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy prawidłowym myciem zębów a chorobami przyzębia i występowaniem próchnicy.
 • Wiadomości w zakresie prawidłowej higieny odpoczynku i aktywności fizycznej jako czynnika mającego wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego modelu żywienia i picia wody jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a zachowaniem zdrowia
 • Przekazanie wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym w tym wpływu szczepień ochronnych
 • Nauka zasad i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka unikania zagrożeń
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauka samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców
 • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresieich zapobiegania.
 • Edukacja w temacie wpływu palenia tytoniu na powstawanie chorób układu krążeniaProgram Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki Zachorowań na Grypę Dla Dzieci w Wieku 6 do 60 Miesiąca Życia

Opis i cele programu
Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa liczba zachorowań występuje sezonowo, corocznie w okresie jesienno-zimowym.
Celem programu jest zwiększenie odporności  na zakażenia wirusem grypy u dzieci o 8% w sezonie 2019/2020, o 9% w sezonie 2020/2021 oraz o 10% w sezonie 2021/2022, poprzez przeprowadzenie szczepień przeciw grypie. Zadaniem programu szczepień nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%, co jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zapadalności na grypę czy profilaktyki powikłań, szczególnie w grupach ryzyka.

W Programie wezmą udział dzieci zamieszkałe w m.st. Warszawie:
 •  w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 60 miesiąca życia (wiek potwierdzony na podstawie numeru PESEL)
 • które przejdą pozytywnie lekarskie badania kwalifikujące do szczepienia
 • których opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w programie
Opiekun prawny zgłaszający się z dzieckiem do szczepienia zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości.Program Promocji Zdrowia pn. „Aktywny Senior”

Opis i cele programu
Warunkiem bezpiecznego, aktywnego i zdrowego starzenia się jest przeciwdziałanie głównym czynnikom ryzyka w czasie wszystkich faz życia. Główne czynniki ryzyka to m.in. brak aktywności fizycznej. Regularna aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych składowych promocji zdrowia osób starszych. Program promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior” stanowi odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, a w szczególności zapobieganie niepełnosprawności osób starszych.
Celem programu jest zachowanie i poprawa ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów i seniorek - mieszkańców m.st. Warszawy
Cel realizowany będzie poprzez:
 • Edukację zdrowotną w zakresie:
  • diety zasad prawidłowego odżywiania,zmiany niekorzystnych nawyków żywieniowych
  • stresu
  • metod radzenia sobie z sytuacją trudną, relaksacji
  • nałogów
  • wypadków i urazów
  • schorzeń, zachowań zdrowotnych sprzyjających efektywności terapii oraz wtórnej prewencji niesprawności
  • schorzeń i działań opiekuńczych, wdrażania programów rehabilitacjia także terapii zajęciowej
 • Aktywność ruchową seniorów i seniorek w zakresie:
  • Promowania zdrowego i aktywnego starzenia się
  • Dostarczenia wiedzy w zakresie znaczenia roli aktywności fizycznej dla zdrowia
  • Nauki ćwiczeń możliwych do wykonania również w warunkach domowych
Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do seniorów i seniorek m.st. Warszawy w wieku powyżej 60 r.ż.Program Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie 65+


Opis i cele programu
Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa liczba zachorowań występuje sezonowo, corocznie w okresie jesienno-zimowym zwłaszcza w grupie osób w podeszłym wieku.
Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie, ich skuteczności i powikłań oraz obniżenie wskaźników na grypę i choroby grypopodobne w stosunku do osób niezaszczepionych. Zadaniem programu szczepień nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%, co jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zapadalności na grypę czy profilaktyki powikłań, szczególnie w grupach ryzyka.

W Programie wezmą udział osoby w wieku od 65 roku życia zamieszkałe w m.st. Warszawie 


Szkoła Rodzenia

Opis i cele programu

Celem programu bezpłatnej Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży oraz opieki medycznej jaką ciężarna powinna otrzymać, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Będziemy promować zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny jak również informować o dostępnych formach prawnej  i finansowej pomocy oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Do uczestnictwa w programie bezpłatnej Szkoły Rodzenia uprawnione są kobiety w ciąży (zalecany na przełomie II i III trymestru ciąży) zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.
Program przewidziany jest na 20 zajęć lekcyjnych gdzie każde spotkanie to 1 godzina zajęć teoretycznych 1 godzina ćwiczeń przygotowujących do porodu.

Na zajęcia prosimy o zabranie:
 •     Zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia
 •     Grubych skarpet (na salę wchodzimy bez butów)
 •     Wygodnego stroju (typu dresy, itp.)
Zapisy po numerem telefonu: +48 512 802 853

 
 


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (400 osób  wieku 60-65 lat) dla osób zameldowanych na terenie Gminy Raszyn

Opis i cele programu

Osoby w wieku 60-65 lat, zameldowane na terenie Gminy Raszyn będą miały możliwość skorzystania z darmowych szczepień przeciwko grypie. Jest to choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno-zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego.
Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.
Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji do szczepień uzyskacie Państwo w rejestracji ogólnej oraz pod numerem telefonu:
(22) 720 05 02
Zapraszamy!

Opis i cele programu
Wdrożenie wieloletniego programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniem przeciwko HPV w populacji dziewcząt, które są jeszcze przed inicjacją seksualną pomoże obniżyć w przyszłości zachorowalność na raka szyjki macicy u kobiet. Zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy poprzez prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w szkołach oraz wykonanie w każdym roku obowiązywania programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród populacji dziewcząt urodzonych w latach 2007-2009, mieszkanek Gminy Raszyn.
 
Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży w zakresie ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.
Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstaniu.
Podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna).
Popularyzowanie wśród młodzieży nawyku systematycznego wykonywania badań w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
Bezpłatna Cytologia

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości wystę powania nowotworem u kobiet w Polsce Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. 

Cel programu:
• Zmniejszenie wska ź nika umieralno ś ci kobiet na raka szyjki macicy • Podniesienie poziomu wiedzy na temat raka szyjki macicy
• Wprowadzenie na terenie kraju jednolitego post ę powania diagnostycznego
• W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego wy krycie ewentualnych zmian przedrakowych i raka we wczesnym okresie.
 

 

Realizacja szczepień przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) w ramach powszechnego programu szczepień dla dzieci

Dla kogo
Szczepienia będą wykonywane u dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat (urodzonych w roku 2010 i 2011).

Dzieci z rocznika 2010 muszą rozpocząć szczepienie przed ukończeniem 14 lat i mogą je zakończyć po 15 r. ż. (z zachowaniem dwudawkowego schematu).

Dzieci z roczników zakwalifikowanych do szczepienia, które otrzymały pierwszą dawkę szczepienia przed rozpoczęciem programu, mogą otrzymać kolejną dawkę już w ramach powszechnych szczepień.


 

 


PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO MENINGOKOKOM SEROGRUPY B
DLA DZIECI DO LAT 3 Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Opis i cele programu
Meningokok, czyli dwoinka zapalenia opon mózgowych (łac. Neisseria meningitidis), jest Gram-ujemną, wewnątrzkomórkową bakterią, której jedynym rezerwuarem jest człowiek. Bakterie kolonizują nosogardło i wykrywa się je u około 10% zdrowych ludzi mimo braku jakichkolwiek objawów klinicznych.
Jako zakażenia meningokokowe określa się wszystkie choroby wywołane przez chorobotwórcze dwoinki zapalenia opon. Przebieg kliniczny zakażeń meningokokowych jest zróżnicowany: od niegroźnego zapalenia gardła, po ciężki wstrząs kończący się zgonem (sepsa piorunująca, zespół Waterhouse’a i Friderichsena). Zakażenie jest przenoszone wśród ludzi drogą kropelkową. Zdecydowana większość, około 60–90% zachorowań, występuje u dzieci i młodzieży. Najczęściej obserwuje się zagrażające życiu ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rzadziej sepsę, natomiast bardzo rzadko meningokoki są przyczyną zakażeń o łagodniejszym przebiegu, takich jak zapalenie płuc czy zapalenie gardła. Okres wylęgania zakażeń meningokokowych wynosi zwykle
2–10 dni, a chorzy mogą zarażać do 24 godzin od rozpoczęcia leczenia.
Zakażenia meningokokowe występują na całym świecie u osób w każdym wieku, jednak najczęściej u dzieci w pierwszych latach życia (od 3 miesięcy do 2–5 lat).
Głównym celem „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego na lata 2023–2025 – II edycja” jest zminimalizowanie ryzyka zachorowalności na chorobę meningokokową poprzez zwiększenie o 10% zaszczepialności w populacji 3–36 miesięcy w latach 2023–2025.


 
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Opis i cele programu

Streptococcus pneumoniae jest wiodącym czynnikiem etiologicznym zakażeń na świecie. Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie narażone są dzieci poniżej 2 roku życia i osoby powyżej 65 roku życia. Ponadto na zakażenia podatne są osoby z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności humoralnej, z brakiem śledziony lub jej niewydolnością, chorzy na AIDS, dzieci z implantami ślimakowymi oraz dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkola. Powszechnym miejscem pobytu pneumokoków są śluzówki nosa i gardła. Jeśli bakterie tylko się tam znajdują, nie wywołując żadnych objawów chorobowych, mówi się o nosicielstwie. To najczęstsza forma współistnienia pneumokoków z człowiekiem, dotycząca głównie najmłodszych dzieci do 5 roku życia.
Celem programu jest mniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae u minimum 0,7% populacji docelowej w latach 2021-2023.
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią.

                                                                  


 
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022 - 2024
 
Opis i cele programu

Depresja jest najczęściej występującą chorobą psychiczną, należącą do zaburzeń afektywnych, kojarzoną najczęściej ze stanami głębokiego smutki i przygnębienia. Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób, cechuje się jednak mnogim wachlarzem objawów, które występują w różnych zestawieniach u różnych osób. Zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku, obniżają możliwość prawidłowego funkcjonowania i często mają charakter nawracający.
Według WHO łączna liczba osób żyjących z depresją na świecie wynosi 350 mln. Dzieci i młodzież są grupą, która coraz częściej doświadcza zaburzeń depresyjnych. Szacuje się, że 2-10% dzieci cierpi na depresję. W Polsce odsetek ten wynosi min. 9%, co oznacza, że pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego wymaga około 630 000 dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
 
Celem programu jest zwiększenie liczby identyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia, mieszkających w województwie mazowieckim, a także zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych zarówno wśród młodzieży jak i kadry pedagogicznej oraz, tam gdzie będzie to konieczne, przeprowadzenie procesu terapeutycznego.
 

Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII VIII z województwa mazowieckiego
 
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
na lata 2021-2022 finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Opis i cele programu
Nieustannie upowszechniana wiedza na temat czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego
oraz konsekwencji ich działania, a także możliwości zapobiegania lub minimalizacji ich skutków, wpływa na ukształtowanie społecznego poglądu, stawiającego bezpieczeństwo na coraz wyższym poziomie w hierarchii wartości.
Niniejszy program w swojej konstrukcji jest programem edukacyjno-szkoleniowym, którego celem jest dostarczenie uczniom
wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wyposażającym
w umiejętności działania w sytuacji trudnej, obniżającym poziom lęku przed wykonywaniem działań ratowniczych
oraz dającym uczestnikom poczucie własnej skuteczności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program polegać będzie na realizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przez w okresie
od kwietnia 2021 r. do grudnia 2022 r.
Szkolenie składać się będzie z dwóch części: zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych.
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w grupach klasowych.
Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w grupach po 10 uczniów.


 

Ministerstwo Zdrowia:

www.mz.gov.pl
 

Narodowy Fundusz Zdrowia:

www.nfz.gov.pl


Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie:

www.nfz-warszawa.pl


Naczelna Izba Lekarska:

www.nil.org.pl


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

www.nipip.pl
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.