Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Promocja Zdrowia


SZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Działu Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych
i zdrowotnych, które finansowane są przez:
Urząd m.st. Warszawy,
Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.

Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic
Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn 
 
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII
szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2023-2025


Opis i cele programu
Prawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów - słuchu i wzroku oraz właściwie rozwinięta mowa stanowią podstawę procesu komunikacji współczesnego społeczeństwa. Zaburzenia w zakresie funkcjonowania wymienionych narządów zmysłów mogą być zasadniczą przeszkodą w rozwoju społecznym i komunikacyjnym dziecka. Postępujący niedosłuch wpływa negatywnie na funkcjonowanie oraz zachowanie dziecka w środowisku. Wśród dzieci w wieku szkolnym może być również jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju, stanowić zasadniczy problem w komunikacji rówieśniczej oraz przyczynić się do poważnych trudności w nauce.
Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u uczniów klas I i klas VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2020-2022. Zdobycie wiedzy w zakresie zalecanych działań ochronnych sprzyjających redukcji ryzyka narażenia na wady słuchu. Wzrost poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zalecanych działań wczesnego wykrywania wad rozwojowych, przyczyn zaburzeń nabytych słuchu oraz terapii zaburzeń słuchu a także roli profilaktyki wśród co najmniej rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli uczniów klas I i VIII  biorących udział w programie.
Program zdrowotny Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 – 19 lat

Opis i cele programu
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży oraz często towarzysząca nadwaga lub otyłość to dwa dominujące czynniki ryzyka o udowodnionym znaczeniu, które rokują w późniejszym rozwoju występowanie chorób układu krążenia.
Głównym celem programu jest edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego a także:
 • nauka zasad i ćwiczenie prawidłowej techniki pomiaru ciśnienia krwi
 • nauka prawidłowego wyliczania BMI
 • podniesienie u młodzieży poziomu podstawowej wiedzy na temat prawidłowych zachowań zdrowotnych oraz czynników ryzyka chorób układu krążenia, w tym nadciśnienia tętniczego
Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego
typu 6,11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 pod nazwą "HPV 12"

Opis i cele programu
Zwiększenie liczby szczepionych dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia), zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy Spadek lub utrzymanie wskaźników zachorowalności na choroby, których głównym czynnikiem jest HPV (m.in. rak szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu). Szczepienie zalecane dla osób przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej.
Kryteria kwalifikacji
Wizyta związana z podaniem szczepionki rozpocznie się konsultacją lekarską w celu wykluczenia przeciwwskazań, po której dana osoba zostanie zakwalifikowana do szczepienia

Program Promocji Zdrowia „Zdrowy Uczeń”
Opis i cele programu
Program „Zdrowy Uczeń” ma za zadanie rozpowszechnianie działań z zakresu promocji zdrowia wśród uczniów.
Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Pożądane postawy i nawyki kształtowane są poprzez zdobywanie wiedzy o zdrowiu oraz umiejętności. Program kierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym, tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Osobami realizującymi program są głównie pielęgniarki szkolne, które przy realizacji poszczególnych tematów współpracują z zapraszanymi osobami np.: lekarzami, dietetykami, położnymi.
Celem głównym działań jest zapewnienie warunków do zdobywania przez uczniów wiedzy w zakresie zachowań
prozdrowotnych i poszanowania własnego zdrowia:
 • Wiedzy na temat higieny osobistej w tym jamy ustnej jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy prawidłowym myciem zębów a chorobami przyzębia i występowaniem próchnicy.
 • Wiadomości w zakresie prawidłowej higieny odpoczynku i aktywności fizycznej jako czynnika mającego wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego modelu żywienia i picia wody jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a zachowaniem zdrowia
 • Przekazanie wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym w tym wpływu szczepień ochronnych
 • Nauka zasad i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka unikania zagrożeń
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauka samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców
 • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresieich zapobiegania.
 • Edukacja w temacie wpływu palenia tytoniu na powstawanie chorób układu krążeniaProgram Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki Zachorowań na Grypę Dla Dzieci w Wieku 6 do 60 Miesiąca Życia

Opis i cele programu
Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa liczba zachorowań występuje sezonowo, corocznie w okresie jesienno-zimowym.
Celem programu jest zwiększenie odporności  na zakażenia wirusem grypy u dzieci o 8% w sezonie 2019/2020, o 9% w sezonie 2020/2021 oraz o 10% w sezonie 2021/2022, poprzez przeprowadzenie szczepień przeciw grypie. Zadaniem programu szczepień nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%, co jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zapadalności na grypę czy profilaktyki powikłań, szczególnie w grupach ryzyka.

W Programie wezmą udział dzieci zamieszkałe w m.st. Warszawie:
 •  w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 60 miesiąca życia (wiek potwierdzony na podstawie numeru PESEL)
 • które przejdą pozytywnie lekarskie badania kwalifikujące do szczepienia
 • których opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w programie
Opiekun prawny zgłaszający się z dzieckiem do szczepienia zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości.Program Promocji Zdrowia pn. „Aktywny Senior”

Opis i cele programu
Warunkiem bezpiecznego, aktywnego i zdrowego starzenia się jest przeciwdziałanie głównym czynnikom ryzyka w czasie wszystkich faz życia. Główne czynniki ryzyka to m.in. brak aktywności fizycznej. Regularna aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych składowych promocji zdrowia osób starszych. Program promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior” stanowi odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, a w szczególności zapobieganie niepełnosprawności osób starszych.
Celem programu jest zachowanie i poprawa ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów i seniorek - mieszkańców m.st. Warszawy
Cel realizowany będzie poprzez:
 • Edukację zdrowotną w zakresie:
  • diety zasad prawidłowego odżywiania,zmiany niekorzystnych nawyków żywieniowych
  • stresu
  • metod radzenia sobie z sytuacją trudną, relaksacji
  • nałogów
  • wypadków i urazów
  • schorzeń, zachowań zdrowotnych sprzyjających efektywności terapii oraz wtórnej prewencji niesprawności
  • schorzeń i działań opiekuńczych, wdrażania programów rehabilitacjia także terapii zajęciowej
 • Aktywność ruchową seniorów i seniorek w zakresie:
  • Promowania zdrowego i aktywnego starzenia się
  • Dostarczenia wiedzy w zakresie znaczenia roli aktywności fizycznej dla zdrowia
  • Nauki ćwiczeń możliwych do wykonania również w warunkach domowych
Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do seniorów i seniorek m.st. Warszawy w wieku powyżej 60 r.ż.Program Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie 65+


Opis i cele programu
Grypa jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, a największa liczba zachorowań występuje sezonowo, corocznie w okresie jesienno-zimowym zwłaszcza w grupie osób w podeszłym wieku.
Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie, ich skuteczności i powikłań oraz obniżenie wskaźników na grypę i choroby grypopodobne w stosunku do osób niezaszczepionych. Zadaniem programu szczepień nie jest tylko uniknięcie zachorowania, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%, co jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zapadalności na grypę czy profilaktyki powikłań, szczególnie w grupach ryzyka.

W Programie wezmą udział osoby w wieku od 65 roku życia zamieszkałe w m.st. Warszawie 


Szkoła Rodzenia

Opis i cele programu

Celem programu bezpłatnej Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży oraz opieki medycznej jaką ciężarna powinna otrzymać, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Będziemy promować zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny jak również informować o dostępnych formach prawnej  i finansowej pomocy oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Do uczestnictwa w programie bezpłatnej Szkoły Rodzenia uprawnione są kobiety w ciąży (zalecany na przełomie II i III trymestru ciąży) zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.
Program przewidziany jest na 20 zajęć lekcyjnych gdzie każde spotkanie to 1 godzina zajęć teoretycznych 1 godzina ćwiczeń przygotowujących do porodu.

Na zajęcia prosimy o zabranie:
 •     Zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia
 •     Grubych skarpet (na salę wchodzimy bez butów)
 •     Wygodnego stroju (typu dresy, itp.)
Zapisy po numerem telefonu: +48 512 802 853

 
 


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (400 osób  wieku 60-65 lat) dla osób zameldowanych na terenie Gminy Raszyn

Opis i cele programu

Osoby w wieku 60-65 lat, zameldowane na terenie Gminy Raszyn będą miały możliwość skorzystania z darmowych szczepień przeciwko grypie. Jest to choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno-zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego.
Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.
Dokładne informacje dotyczące kwalifikacji do szczepień uzyskacie Państwo w rejestracji ogólnej oraz pod numerem telefonu:
(22) 720 05 02
Zapraszamy!

Opis i cele programu
Wdrożenie wieloletniego programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniem przeciwko HPV w populacji dziewcząt, które są jeszcze przed inicjacją seksualną pomoże obniżyć w przyszłości zachorowalność na raka szyjki macicy u kobiet. Zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy poprzez prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w szkołach oraz wykonanie w każdym roku obowiązywania programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród populacji dziewcząt urodzonych w latach 2007-2009, mieszkanek Gminy Raszyn.
 
Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży w zakresie ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową, w tym zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.
Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstaniu.
Podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna).
Popularyzowanie wśród młodzieży nawyku systematycznego wykonywania badań w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.
 Bezpłatna Cytologia


Program profilaktyki raka szyjki macicy

Bezpłatne badania cytologiczne przysługuje kobietom w wieku 25-64 lata.
Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości wystę powania nowotworem u kobiet w Polsce Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. 

Cel programu:

• Zmniejszenie wska ź nika umieralno ś ci kobiet na raka szyjki macicy • Podniesienie poziomu wiedzy na temat raka szyjki macicy
• Wprowadzenie na terenie kraju jednolitego post ę powania diagnostycznego
• W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego wy krycie ewentualnych zmian przedrakowych i raka we wczesnym okresie.


 

Realizacja szczepień przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) w ramach powszechnego programu szczepień dla dzieci

Dla kogo
Szczepienia będą wykonywane u dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat (urodzonych w roku 2010 i 2011).

Dzieci z rocznika 2010 muszą rozpocząć szczepienie przed ukończeniem 14 lat i mogą je zakończyć po 15 r. ż. (z zachowaniem dwudawkowego schematu).

Dzieci z roczników zakwalifikowanych do szczepienia, które otrzymały pierwszą dawkę szczepienia przed rozpoczęciem programu, mogą otrzymać kolejną dawkę już w ramach powszechnych szczepień.


 

 


PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO MENINGOKOKOM SEROGRUPY B
DLA DZIECI DO LAT 3 Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Opis i cele programu
Meningokok, czyli dwoinka zapalenia opon mózgowych (łac. Neisseria meningitidis), jest Gram-ujemną, wewnątrzkomórkową bakterią, której jedynym rezerwuarem jest człowiek. Bakterie kolonizują nosogardło i wykrywa się je u około 10% zdrowych ludzi mimo braku jakichkolwiek objawów klinicznych.
Jako zakażenia meningokokowe określa się wszystkie choroby wywołane przez chorobotwórcze dwoinki zapalenia opon. Przebieg kliniczny zakażeń meningokokowych jest zróżnicowany: od niegroźnego zapalenia gardła, po ciężki wstrząs kończący się zgonem (sepsa piorunująca, zespół Waterhouse’a i Friderichsena). Zakażenie jest przenoszone wśród ludzi drogą kropelkową. Zdecydowana większość, około 60–90% zachorowań, występuje u dzieci i młodzieży. Najczęściej obserwuje się zagrażające życiu ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rzadziej sepsę, natomiast bardzo rzadko meningokoki są przyczyną zakażeń o łagodniejszym przebiegu, takich jak zapalenie płuc czy zapalenie gardła. Okres wylęgania zakażeń meningokokowych wynosi zwykle
2–10 dni, a chorzy mogą zarażać do 24 godzin od rozpoczęcia leczenia.
Zakażenia meningokokowe występują na całym świecie u osób w każdym wieku, jednak najczęściej u dzieci w pierwszych latach życia (od 3 miesięcy do 2–5 lat).
Głównym celem „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego na lata 2023–2025 – II edycja” jest zminimalizowanie ryzyka zachorowalności na chorobę meningokokową poprzez zwiększenie o 10% zaszczepialności w populacji 3–36 miesięcy w latach 2023–2025.


 
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Opis i cele programu

Streptococcus pneumoniae jest wiodącym czynnikiem etiologicznym zakażeń na świecie. Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie narażone są dzieci poniżej 2 roku życia i osoby powyżej 65 roku życia. Ponadto na zakażenia podatne są osoby z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności humoralnej, z brakiem śledziony lub jej niewydolnością, chorzy na AIDS, dzieci z implantami ślimakowymi oraz dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkola. Powszechnym miejscem pobytu pneumokoków są śluzówki nosa i gardła. Jeśli bakterie tylko się tam znajdują, nie wywołując żadnych objawów chorobowych, mówi się o nosicielstwie. To najczęstsza forma współistnienia pneumokoków z człowiekiem, dotycząca głównie najmłodszych dzieci do 5 roku życia.
Celem programu jest mniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem Streptococcus pneumoniae u minimum 0,7% populacji docelowej w latach 2021-2023.
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią.

                                                                  


 
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2022 - 2024
 
Opis i cele programu

Depresja jest najczęściej występującą chorobą psychiczną, należącą do zaburzeń afektywnych, kojarzoną najczęściej ze stanami głębokiego smutki i przygnębienia. Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób, cechuje się jednak mnogim wachlarzem objawów, które występują w różnych zestawieniach u różnych osób. Zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku, obniżają możliwość prawidłowego funkcjonowania i często mają charakter nawracający.
Według WHO łączna liczba osób żyjących z depresją na świecie wynosi 350 mln. Dzieci i młodzież są grupą, która coraz częściej doświadcza zaburzeń depresyjnych. Szacuje się, że 2-10% dzieci cierpi na depresję. W Polsce odsetek ten wynosi min. 9%, co oznacza, że pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego wymaga około 630 000 dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
 
Celem programu jest zwiększenie liczby identyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia, mieszkających w województwie mazowieckim, a także zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych zarówno wśród młodzieży jak i kadry pedagogicznej oraz, tam gdzie będzie to konieczne, przeprowadzenie procesu terapeutycznego.
 

Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII VIII z województwa mazowieckiego
 
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
na lata 2021-2022 finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Opis i cele programu
Nieustannie upowszechniana wiedza na temat czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego
oraz konsekwencji ich działania, a także możliwości zapobiegania lub minimalizacji ich skutków, wpływa na ukształtowanie społecznego poglądu, stawiającego bezpieczeństwo na coraz wyższym poziomie w hierarchii wartości.
Niniejszy program w swojej konstrukcji jest programem edukacyjno-szkoleniowym, którego celem jest dostarczenie uczniom
wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wyposażającym
w umiejętności działania w sytuacji trudnej, obniżającym poziom lęku przed wykonywaniem działań ratowniczych
oraz dającym uczestnikom poczucie własnej skuteczności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program polegać będzie na realizacji szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przez w okresie
od kwietnia 2021 r. do grudnia 2022 r.
Szkolenie składać się będzie z dwóch części: zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych.
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w grupach klasowych.
Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w grupach po 10 uczniów.


 
PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2023 - 2025
 
Opis i cele programu

Zaburzenia depresyjne są najczęściej występującym problemem w obszarze zdrowia psychicznego i stanowią jedno z ważnych zagadnień zdrowia publicznego, a nawet bywają postrzegane jako problem społeczny. Częstość występowania depresji u osób starszych wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu procent badanych populacji.
Depresja w starszym wieku ma wieloczynnikowe uwarunkowania do których należą: zmiany morfologiczne i czynnościowe w starzejącym się mózgu, wielochorobowość, czynniki socjodemograficzne i psychologiczne. W badaniach wykazano, że choroby przewlekłe, szczególnie te powodujące ból lub ograniczenia funkcjonalne, znacznie zwiększają częstość występowania depresji.
 
Celem głównym programu jest zwiększenie liczby zidentyfikowanych podejrzeń przypadków zaburzeń depresyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2023-2025.
Realizacja programu ma także na celu zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia oraz zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych, a także poprawę stanu psychicznego uczestników, którzy zakończyli proces terapeutyczny w okresie realizacji programu.
Elementem programu będą też szkolenia dla lekarzy i opiekunów osób starszych, mające na celu zwiększenie poziomu ich wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych.
 
Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:
 • mieć ukończony 60 rok życia;
 • mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 • przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych (np. NFZ);
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie był dotychczas uczestnikiem programu lub zakończył udział w programie minimum 6 miesięcy
 • wcześniej,
 • w badaniu 15-punktowej Geriatrycznej Skali Oceny Depresji uzyskać wynik minimum 6 punktów.


Ministerstwo Zdrowia:

www.mz.gov.pl
 

Narodowy Fundusz Zdrowia:

www.nfz.gov.pl


Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie:

www.nfz-warszawa.pl


Naczelna Izba Lekarska:

www.nil.org.pl


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

www.nipip.pl
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.