Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Promocja Zdrowia


SZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Sekcji Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych
i zdrowotnych, które finansowane są przez:
Urząd m.st. Warszawy,
Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.

Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic
Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn 
 

Program zdrowotny "Zdrowy Uczeń"


Opis i cele programu
U podstaw programu „Zdrowy Uczeń” leży przeświadczenie, że istnieje potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu promocji zdrowia. Poczucie zdrowia zapewnia dziecku dobre samopoczucie, otwarty umysł, zdolność analizy i syntezy oraz możliwość koncentracji na powierzonym zadaniu. Wymienione czynniki są nieodzownym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu, następuje kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków, procentujących w dojrzałym życiu prawidłowym funkcjonowaniem.
 „Zdrowy Uczeń” to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną. Program zakłada również:
 • Przekazanie wiedzy na temat higieny osobistej w tym jamy ustnej oraz prawidłowego odpoczynku, jako czynników mających ścisły związek pomiędzy prawidłowym myciem zębów a chorobami przyzębia i występowaniem próchnicy oraz prawidłową higieną odpoczynku a zdrowiem fizycznym i psychicznym.
 • Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego modelu żywienia jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a zachowaniem zdrowia.
 • Nauka zasad i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauka samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców.
 • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresie ich zapobiegania. Wpływ palenia tytoniu
  na powstawanie chorób układu krążenia.
 

Program zdrowotny "Aktywny Senior"

 
Opis i cele programu
Główne problemy zdrowotne mieszkańców m.st. Warszawy oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa wyznaczają kierunki działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia skierowaniej do populacji seniorów m.st. Warszawy. Warunkiem bezpiecznego, aktywnego starzenia się jest przeciwdziałanie głównym czynnikom ryzyka w czasie wszystkich faz życia. Główne czynniki ryzyka to m.in. brak aktywności fizycznej oraz zła dieta. Regularna aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych składowych promocji zdrowia. Celem programu jest zachowanie i poprawa ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów.
Zakres programu:
 • Edukacja zdrowotna z zakresu zasad prawidłowego odżywiania  się i zmiany niekorzystnych nawyków żywieniowych
 • Metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, które podwyższają poziom stresu
 • Uwrażliwienie na konsekwencje zachowań antyzdrowotnych, m. in. palenie papierosów i picie alkoholu
 • Profilaktyka upadków oraz organizacja bezpiecznego środowiska zamieszkania
 • Edukacja dotycząca schorzeń, zachowań zdrowotnych sprzyjających leczeniu
 • Aktywizacja ruchowa i jej korzystny wpływ na sytuację zdrowotną, ćwiczenia będą dostosowane do indywidualnego stanu zdrowia i możliwości Pacjentów 
Zgoda na uczestnictwo w programie KLIK.

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2015 – 2018

 
Opis i cele programu
Najnowsze badania wykazały, że co piąte dziecko w wieku szkolnym ma problemy ze słuchem. U większości z tych dzieci przyczyną zaburzeń słuchu są nieleczone lub źle leczone infekcje górnych dróg oddechowych. Co gorsza – aż jedna trzecia dzieci w tej grupie wiekowej ma szumy uszne, które są niepokojącym objawem pogarszającego się słuchu. Bagatelizowanie chorób górnych dróg oddechowych to niejedyny problem. Inną przyczyną zaburzeń słuchu oraz szumów usznych jest hałas, w tym harmider, który panuje podczas przerwy na szkolnym korytarzu. Dlatego SZPZLO Warszawa-Ochota, postanowił realizować w szkołach podstawowych na terenie Warszawy w latach 2015 – 2018, program zdrowotny dotyczący badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI.
Zasadniczym celem Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Ponadto Program przewiduje:
 • Wykrycie i ocena częstości występowania zaburzeń słuchu u dzieci klas I i VI szkół podstawowych w Warszawie;
 • Ocena częstości występowania szumów usznych;
 • Objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu.
 

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy


Opis i cele programu
Wady refrakcji i zez to najczęstsze zjawisko występujące u dzieci w wieku szkolnym. Ważne jest rozpoznanie problemów zdrowotnych, a następnie jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Najbardziej wskazanym działaniem w zapobieganiu rozwojowi niedowidzenia jest prowadzenie skoordynowanych, systematycznych badań przesiewowych wzroku u dzieci. Każde dziecko rozpoczynające naukę i uczące się powinno przynajmniej raz w roku przejść badanie okulistyczne szczególnie, gdy ma problemy w nauce lub skarży się na bóle oczu lub głowy. Podczas badania okulistycznego powinna być badana także ostrość widzenia do bliży oraz widzenie stereoskopowe. Szybkie wyrównanie istniejącej wady refrakcji pozwoli uzyskać lepszą ostrość widzenia, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie wzroku.
Celem programu jest:
 • Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia;
 • Poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci poprzez wczesne wykrywanie wad refrakcji oraz zeza;
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat ww. wad ich konsekwencji oraz potrzeby wczesnego diagnozowania i leczenia.

 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych  na terenie m. st. Warszawy na lata 2015 – 2018

Opis i cele programu
Wada postawy to nie tylko nienaturalne skrzywienia kręgosłupa. Niekiedy dziecko ma chore biodra, kolana lub stopy, wówczas chodzenie, stanie, bieganie, a nawet siedzenie może sprawiać mu ból. Żeby ten ból zmniejszyć - ustawia ono swoje ciało nienaturalnie czyli niesymetrycznie, krzywo. Jeśli robi to stale, wówczas cały szkielet się deformuje. Pojawia się np. garb, “kurza" klatka piersiowa, brzuch zostaje wypchnięty do przodu. Takie wady postawy to nie problem estetyczny. Dziecko z dużą wadą ma też m.in. kłopoty z oddychaniem, szybciej się męczy, często miewa bóle głowy, utyka. Podczas zabaw nie nadąża za zdrowymi rówieśnikami. Bywa przez nich odtrącane, a to powód do stresu, a nawet depresji.
Program przewiduje:
 • Przeprowadzenia badania ortopedycznego.
 • Ustalenie indywidualnego planu ćwiczeń korekcyjnych dostosowanego do rodzaju wady podstawy u dziecka.
 • Inicjowanie konsultacji lekarskich w trybie pilnym w sytuacjach tego wymagających oraz objęcie kwalifikowaną opieką medyczną uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy.

Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy


Opis i cele programu
Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą w populacji dzieci i młodzieży i jednocześnie czwartą z chorób najbardziej kosztownych. Promocja zdrowia i programy edukacyjne mające na celu zapobieganie próchnicy i chorobom przyzębia mogą zmniejszyć koszty i nakłady ponoszone na leczenie tych chorób, a tym samym zwiększą komfort życia młodych ludzi. Obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:
 • oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych,
 • zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem.
 • zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem stałym i przyzębiem,
 • obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej u dzieci w wieku szkolnym,
 • obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z usuniętymi z powodu próchnicy zębami stałymi,
 • zmniejszenie wartości wskaźnika PUW i PIW w trzyletnim okresie obserwacji,
 • zmniejszenie absencji dzieci w szkole z powodu bólu zęba lub nagłej wizyty u lekarza dentysty,
 • zmniejszenie potrzeby leczenia zębów u dzieci, co spowoduje obniżenie kosztów opieki stomatologicznej

Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia


Opis i cele programu
Celem programu bezpłatnej Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży oraz opieki medycznej jaką ciężarna powinna otrzymać, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Będziemy promować zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny jak również informować o dostępnych formach prawnej  i finansowej pomocy oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Do uczestnictwa w programie bezpłatnej Szkoły Rodzenia uprawnione są kobiety w ciąży (zalecany na przełomie II i III trymestru ciąży) zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.
Program przewidziany jest na 20 zajęć lekcyjnych gdzie każde spotkanie to 1 godzina zajęć teoretycznych 1 godzina ćwiczeń przygotowujących do porodu.
Plan spotkań: 
http://www.szpzlo-ochota.pl/images/stories/plan%20spotka%20na%20stron%203.jpg
Na zajęcia prosimy przynieść:
 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia.
 • Grube skarpety (na salę wchodzimy bez butów).
 • Wygodny strój (typu dresy, itp.).
Zapisy po numerem telefonu: +48 512 802 853

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.  - pobierz >>


Opis i cele programu
Grypa to wirusowa choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno –zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.

Program zdrowotny Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 – 19 lat

Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia - pobierz >>


Opis i cele programu
Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, młodzieży w wieku 18 – 19 lat mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ. Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, a jego wczesne leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu i zawału serca. Nadciśnienie i nadwaga u dzieci i młodzieży to dwa dominujące czynniki ryzyka, które rokują w późniejszym rozwoju wystąpieniem chorób układu krążenia.

 
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2020


Opis i cele programu
W ramach realizacji Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w roku 2018 rozpoczynamy poprzedzone działaniami edukacyjnymi szczepienia ochronne przeciwko HPV u dziewcząt z rocznika 2006, które zamieszkują na terenie Gminy Raszyn. Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, światowych i polskich towarzystw medycznych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Koszt szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Raszyn. 
Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.
Wirus HPV jest również odpowiedzialny za zmiany przednowotworowe i nowotworowe pochwy oraz sromu, jak również brodawki zewnętrznych narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując szczepienia ochronne. Istotne jest, by szczepienia zostały wykonane jak najwcześniej, najlepiej przed inicjacją seksualną.
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowanej szczepionki były poddane ocenie podczas wieloletnich badań klinicznych. Szczepionka nie zawiera żywego materiału biologicznego, więc nie może sama doprowadzić do zakażenia. Szczepionka pomaga układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć wirus, zanim dojdzie do pełnej infekcji oraz prowadzi do powstania pamięci immunologicznej zapobiegając rozwojowi objawów po zakażeniu.
Szczepionka zapobiega zakażeniom typami wirusa HPV 16 i 18, jak również chroni krzyżowo przed 10 innymi z grupy onkogennych HPV: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59.
Ponadto szczepionka chroni przed występowaniem brodawek płciowych powodowanych przez typy HPV 6 i 11.
Pełen cykl szczepień obejmuje domięśniowe (w ramię) podanie 3 dawek szczepionki w przedziale czasowym 6 –ciu miesięcy.

Realizatorem programu wyłonionym w drodze konkursu jest:
SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
tel.: 502 048 153.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) dla osób zameldowanych na terenie Gminy Raszyn

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) dla osób zameldowanych na terenie Gminy Raszyn


Opis i cele programu
Do dnia 14 grudnia 2018 r. osoby po 65 roku życia, zameldowane na terenie Gminy Raszyn będą miały możliwość skorzystania z darmowych szczepień przeciwko grypie. Jest to choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno-zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami. Dokładne informacje w rejestracji ogólnej pod numerem telefonu: (22) 720-05-02. Zapraszamy do skorzystania!
 
Bezpłatna Cytologia

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy


Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości wystę powania nowotworem u kobiet w Polsce Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. 

Cel programu:
• Zmniejszenie wska ź nika umieralno ś ci kobiet na raka szyjki macicy • Podniesienie poziomu wiedzy na temat raka szyjki macicy
• Wprowadzenie na terenie kraju jednolitego post ę powania diagnostycznego
• W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego wy krycie ewentualnych zmian przedrakowych i raka we wczesnym okresie.
 

Ministerstwo Zdrowia:

www.mz.gov.pl
 

Narodowy Fundusz Zdrowia:

www.nfz.gov.pl


Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie:

www.nfz-warszawa.pl


Naczelna Izba Lekarska:

www.nil.org.pl


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

www.nipip.pl
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.