Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Ochrona Danych Osobowych

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – art. 13 RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem:
SZPZLO Warszawa – Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02 – 353 Warszawa
e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) (dalej: RODO), tj. obowiązków nałożonych przepisami prawa, m.in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.).

4. Odbiorcami danych będą  podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmioty świadczące SZPLZO usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz usługi w zakresie IT.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa.  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
- prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- prawo do sprostowania  danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do usunięcia danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług medycznych przez SZPZLO.
9. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


II. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem:
SZPZLO Warszawa – Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02 – 353 Warszawa
e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) (dalej: RODO), tj. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić SZPZLO Warszawa - Ochota na szkodę, poprzez stosowanie szczególnego nadzoru w budynkach należących do SZPZLO oraz terenem wokół tych budynków w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) z wykorzystaniem telewizyjnego systemu dozoru poprzez rozmieszczone kamery.

4. Dane nie będą ujawniane odbiorcom danych.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przebywania na terenie objętym monitoringiem.
9. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu


Obserwacja pomieszczeń ogólnodostępnych
 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników pomieszczenia ogólnodostępne w budynkach Zespołu są objęte sposobem obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) z wykorzystaniem telewizyjnego systemu dozoru poprzez rozmieszczone kamery.
2. Monitoring prowadzony jest 24 godziny na dobę, w sposób ciągły.
3. Stosowany przez pracodawcę monitoring prowadzony jest z zachowaniem wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisach o ochronie danych osobowych.

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
 
Klauzula dla kandydata do pracy w celu rekrutacji
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota (dalej jako SZPZLO)
z siedzibą 02–353 w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl
 
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem:
- SZPZLO Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02–353 Warszawa
- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl
 
3. W procesie rekrutacji dane osobowe kandydatów będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.) (dalej: Kp) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) (dalej: RODO).
W przypadku danych z art. 221 § 1 pkt 4-6 Kp podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 
Podanie innych danych niewymaganych na podstawie przepisów prawa będzie traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie. W przypadku zgody na przetwarzanie innych danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
W przypadku zgody na podanie danych zwykłych zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a RODO, natomiast w przypadku podania danych szczególnej kategorii zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 
4. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT.
 
5. Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji – dane te będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia danych osobowych
 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Podanie danych przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie stosowania art. 221 Kp jest niezbędne w celu uczestnictwa w procesie rekrutacji. Podanie danych niewymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne.
 
9. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 
 
 

 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.