Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych - Kontakt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy o tym, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl;
 • możecie Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych SZPZLO przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@szpzlo-ochota.pl;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest nasz prawnie, uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia z Panią/Panem korespondencji;
 • dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym SZPLZO usługi w zakresie IT;
 • dane osobowe będą przechowywane w okresie wymiany z Panią/Panem korespondencji, a po jej ustaniu przez okres roku,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość;

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 •  żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • usunięcia danych;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.