SZPZLO Warszawa-Ochota

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) SZPZLO Warszawa-Ochota uwzględniania przestrzeganie interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska w ramach podejmowanych działań, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych usług, a także usprawnianiu relacji z interesariuszami.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu w SZPZLO Warszawa-Ochota realizowana jest w trzech głównych filarach:

  I.Odpowiedzialność Społeczna – tworzenie wartości korzystnych dla otoczenia społecznego.

Działalność SZPZLO Warszawa-Ochota cechuje poszanowanie kapitału intelektualnego
i różnorodności, przestrzeganie praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolności zrzeszania się. SZPZLO Warszawa-Ochota przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

 

      Obszar strategii:

  • Inwestowanie w zasoby ludzkie.
  • Wzmacnianie strefy zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Integracja z lokalnym otoczeniem.


II.Odpowiedzialność Środowiskowa - tworzenie wartości korzystnych dla środowiska naturalnego.

SZPZLO Warszawa-Ochota dąży do stałego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez stosowanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001, jako jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością wg norm ISO 9001 oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm OHSAS 18001.

 

Obszar strategii:

  • Zarządzanie odpadami medycznymi, zużyciem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zużyciem paliw, emisją gazów do atmosfery.

 III.Odpowiedzialność Biznesowa – tworzenie wartości korzystnych ekonomiczniegospodarczo.

SZPZLO Warszawa-Ochota przykłada wagę do zarządzania relacjami z otoczeniem w sposób przewidywalny, zgodny z zasadami etyki, z zachowaniem transparentności oraz partnerstwa. SZPZLO Warszawa-Ochota inicjuje działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa w sektorze świadczeń zdrowotnych, w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.

 

Obszar strategii:

  • Etyka i przeciwdziałanie nadużyciom w działalności biznesowej.
  • Partnerstwo z otoczeniem rynkowym.
  • Bezpieczeństwo w sektorze świadczeń leczniczych.