SZPZLO Warszawa-Ochota

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota nr 6/2018 z dnia 31.01.2018 r.


Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:


1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,71 zł,
2) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł,
3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli Zespół prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – 1,74 zł.


Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.


* Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto (z wyjątkiem Tabeli 6 Cennik świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej pozycja 139, Tabeli 10. Cennik za szczepienia, Tabeli 16 Myjnia samochodowa parowa, Tabeli 17 Parking dla samochodów osobowych, Tabeli 18 i 19 Cennik medycyny estetycznej i kosmetologii). 
Do podanych cen netto dolicza się podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką. Zwolnione od podatku VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy.


Tabela 1. Cennik świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, a także badań lekarskich przeprowadzonych w celu stwierdzenia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.


***Wydanie orzeczenia / zaświadczenia lekarskiego na wniosek, jeżeli nie jest związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie jest wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

 

Cennik - z dnia 31.01.2018 r.